Az angol program

Az angol program

A KUMON angol program célja, hogy motivációt és képességeket alakítson ki minden típusú eredeti angol szöveg megközelítéséhez, olvasásához és megértéséhez.

Tanulóink már 2. életévüktől megkezdhetik a tanulást. Életkoruktól és iskolai osztályuktól függetlenül, képességeik alapján tanulnak. Elsajátítják az önálló tanulás képességét, mellyel mindenki a saját tempójában haladhat. Csak akkor térünk át egy másik témakörre, ha a tanuló megértette az aktuális témát és biztonságosan mozog benne.

A tanulók egyéni kiindulási pontról kezdik meg a tanulást, amelyet egy ingyenes felmérő beszélgetésen mérünk fel és határozunk meg.

Gyermekem...

A KUMON angol program lehetővé teszi a gyermekek számára, hogy természetes módon tanulják meg az angol nyelvet, mintha az anyanyelvük lenne. A tanulók meglévő képességeik alapján és progresszív módon egyénileg sajátíthatnak el kiváló kommunikációs képességeket és magas szintet érhetnek el eredeti angol szövegek olvasási megértésében.

Rendhagyó, magától értetődő anyagunk lehetővé teszi, hogy minden tanulóhoz egyénileg alkalmazkodjunk, az önálló tanulás céljából maximálisan fejlesszük képességeit és ennek az új nyelvek az elsajátításával elősegítsük a fejlődését.

A tanulás szavak egyszerű ismétlésével kezdődik és a nehézségi fok lépésről lépésre növekszik az eredeti szövegek olvasásáig.

A tanulók azokra a képességekre építenek, amelyeket az előző szinten sajátítottak el, így stabil tudást kapnak és a gyakorlatban is hasznosítani tudják a tanultakat. Anyagunk minden szinten egy könyvet és hanganyagokat tartalmaz, a tanulók ezekkel végzik el hatékony napi gyakorlataikat: Meghallgatják a hanganyagot, megismétlik amit hallottak.

A KUMON angol programmal gyermeke arról a szintről indulhat, amelyik kényelmes számára. Ezt az egyéni kiindulási pontot egy ingyenes felmérőteszttel állapítjuk meg.

Szeretnék segíteni gyermekemnek, hogy...

A Kumon angolprogram segít a gyermekeknek koncentrációs képességeik fejlesztésében. A CD tempója meghatározza a tempót és fenntartja az érdeklődést. A tartalomhoz illeszkedő zajok felkeltik a gyermek kíváncsiságát. Az oktató megdicséri a gyermekét, amiért ő tovább tud koncentrálni, és ez hozzájárul a koncentrációs képességek további javulásához. Gyermeke fokozatosan megtanul egyre hosszabban koncentrálni és egy dologra figyelni.
A Kumon-nál a tanuló azon a szinten dolgozik, amelyik a leginkább megfelel neki és ahonnan naponta előre tud lépni. Az oktatási központ gondoskodik róla, hogy noha kis lépésekről van szó, a gyermek maga is felismerje ezeket a napi előrelépéseket. A „Sikerült!”, „Valami újat tanultam!” napi sikerélmények egyre több magabiztosságot adnak a tanulónak. Az oktatási központ vezetőjének irányításával a program olyan pozitív tanulási élményt nyújt, amely lehetővé teszi gyermeke számára, hogy sikeres legyen az angol nyelv tanulásában, és általában a tanulásban.
Annak érdekében, hogy a tanulás örömteli legyen, a Kumon-nál fejlesztjük a tanulási élményt és a tanulási képességeket is. A CD mindennapos hallgatása és a segédkönyv olvasása során gyermeke megtanulja összekapcsolni a hangokat - és később a szavakat és a mondatokat - az ábrákkal. Ennek során megtanul magabiztosan angolul olvasni és írni.

A Kumon biztos alapokat ad a jövőbeli sikeres tanuláshoz. A Kumon-nal biztosíthatja, hogy gyermeke első tanulási tapasztalatai pozitívak legyenek és hogy elsajátítsa azokat az értékes képességeket, mint például a koncentráció, a problémamegoldó képesség és a kitartás, amelyekre a további fejlődéshez szüksége van.

Programunk nem csak arra van kiélezve, hogy a kezdettől fogva egy igen pozitív hozzáállást alakítson ki a tanulás felé, hanem arra is, hogy megadja a gyermek számára azokat az alapokat, amelyekre egy magas szint eléréséhez szüksége van.

Az oktató először megfigyeli, hogy gyermeke miként reagál az angol CD-re és a kisebb útmutatásokra. Az oktató így azonnal tudja hogyan lehet motiválni és fejleszteni gyermekét, még akkor is ha nem rendelkezik előzetes ismeretekkel az angol nyelvben.

Angol dalokkal, amelyek felkeltik a kíváncsiságot, gyermeke szavakat és mondatokat tanul egy CD-ről és ismételgeti ezeket. Ezzel fejleszti a hallás utáni szövegértését. A megértést illusztrált segédkönyvek segítik. Gyermeke így szert tesz egy kezdő szókincsre és teljesen természetes módon, az anyanyelv tanulásához hasonlóan sajátít el mondatszerkezeteket. A nyomtatott útmutatások és szimbólumok gondos és figyelmes munkára ösztönzik a kicsiket. Ezáltal javul a koncentrálóképességük, növekszik a figyelem intervalluma, valamint pozitív tanulási szokások alakulnak ki, amelyeket kiválóan fognak tudni hasznosítani az iskolában és az élet más területein.

A továbbiakban gyermeke megtanul olvasni, írni és alkalmassá válik a nyelvtan megértését szolgáló összetett tanulási szintek elsajátítására. Először meghallgatja a CD-n található szövegeket és egyre nehezebbé váló szövegekkel fejleszti olvasásértését. A szövegre irányuló kérdések segítségével a gyermek kezdettől fogva megtanulja a feladatok megközelítését és a szövegek szakszerű feldolgozását.

A tanulók az angol program minden szintjén továbbfejlesztik azokat képességeiket, amelyeket az előző szinten szereztek meg. Ezáltal stabil tudást építenek fel.

Szeretnék segíteni gyermekemnek, hogy...

A Kumon angolprogram fejleszti gyermeke hallásértési-, olvasási-, beszéd-, és íráskészségeit. Először megtanítjuk az alapokat, amelyekre a komplex szövegek olvasásához és megértéséhez van szükség. Az alapok megerősítése és az önbizalom fejlesztése érdekében a magasabb nehézségi szintre lépés előtt megállapítjuk, hogy gyermeke a program mely szintjén kezdje meg a tanulást.

A tanulók jobban fognak bízni képességeikben és észlelik, hogy haladni tudnak.
A Kumon angolprogrammal gyermeke hamar örülhet az első tanulási sikereinek, pl. új szavakat tanulhat, vagy folyékonyan fel tud olvasni szövegeket. A tanuló a programban való előrelépésével nő a szövegek információtartalma és nehézségi foka, így gyermeke ezeket olvasva és megértve sikerélményre és önbizalomra tesz szert. A saját tudásban lelt öröm mellett gyermeke sokkal gazdagítóbbnak fogja érezni a magasabb szinteken olvasott eredeti irodalmat.

Általánosságban a Kumon felébreszti az angol olvasási örömet. Gyermeke egye több angol szöveggel fog foglalkozni és el fogja veszíteni félénkségét. Végzett tanulóink elmondták, hogy a program befejezése után is szívesen olvasnak angol nyelvű könyveket.
A sportoláshoz, vagy a zenéhez hasonlóan a Kumon lehetővé teszi a képességeiknek megfelelően dolgozó tanulók számára, hogy az életkoruk, vagy az iskolai osztályuk ne korlátozza be őket. Ha a gyermek jól ismer egy témát, otthonosan mozog benne akkor továbbléphet a következő témakörre. Így azok a tanulók akik készen állnak, foglalkozhatnak olyan komplex témákkal, amelyek meghaladják az iskolai szintet és továbbfejleszthetik képességeiket haladó szintre. A legfontosabb: A tanulók képességet fejlesztenek ki arra, hogy önállóan dolgozzanak fel ismeretlen tartalmakat.

Az első beszélgetés során megállapításra kerülnek a tanuló aktuális képességei és ennek alapján – az életkortól függetlenül – megállapításra kerül egy olyan kezdőpont, amelynél gyermeke motiváltan kezdheti el a tanulást.

Gyermeke napi szinten egy CD-vel dolgozik, amelyet ismétel és nézi a segédkönyvet, ezáltal fejleszti szövegértési képességét. A nyelvvel történő napi szintű intenzív kapcsolat – amelyet sokszor „nyelvi fürdőnek” neveznek - az anyanyelv tanulásához hasonlóan teljesen természetes módon mélyíti el a gyermek szókincsét és a mondatszerkezetek ismeretét; ráhangolódik az angol nyelvre. A nyomtatott útmutatások és szimbólumok gondos és figyelmes munkára ösztönzik a gyermekét. Ezáltal fejlődik a koncentráció, növekszik a figyelem intervalluma és pozitív hozzáállás alakul ki a tanulás irányában, amelyet kiválóan fog tudni hasznosítani az iskolában és az életben.

Ekkor a gyermek tudatosan készen áll a nyelvtan megértésére, amelyet összetett formában nyújtunk. Gyermeke később olyan szövegekkel foglalkozik, amelyeknek fokozatosan növekszik a hossza és a nehézsége. A program legmagasabb szintjén gyermeke már eredeti angol szövegeket olvas. Annak érdekében, hogy tovább fejlődjön a hallás-, és szövegértése, továbbra is naponta hallgat CD-t. Kérdések által vezetve megtanulja a szövegkompetenciákat: Megtanul információkat kiszűrni a szövegből és elsajátítja a szöveg kompetens feldolgozásának képességét.

A tanulók az angol program minden szintjén továbbfejlesztik azokat képességeiket, amelyeket az előző szinten szereztek meg. Ezáltal stabil tudást építenek fel.

Szeretnék segíteni gyermekemnek, hogy...

A Kumon angolprogram hangsúlya a haladó angol szövegek megértésén és a hatékony szóbeli és írásbeli angol kommunikáción van.

Gyermeke azonban nem csak angolul tanul meg: A Kumon módszer olyan általános erősségeket is megtanít, mint a koncentráció, a kitartás, a gondos odafigyelés és az saját hibák ellenőrzésének és kijavításának képessége. A Kumon-nal történő napi szintű tanulás ezáltal általánosságban hozzájárul egy jó tanulási és munkabírási képességhez, amelynek gyermeke az iskolában és később a munkában is hasznát fogja venni.
A Kumon angolprogram lehetővé teszi a tanulók számára az angol olvasási-, és írási képességeik fejlesztését.  A program nincs tantervnek alárendelve. A tanulók a CD-k, szövegkönyvek és feladatlapok használatával egyéni képességeiknek megfelelően haladnak. Megtanulják a helyes kiejtést, bővítik a szókincsüket és folyamatosan fejlesztik a szöveg-, és olvasás-értési, valamint a mondatalkotási képességeiket. Ezen szakmai készségek mellett fejlődik a megjegyzőképesség, a koncentráció, a kitartás, a gondosság és növekszik a kihívásokban lelt öröm is.

Számos szöveggel való munkavégzéssel motiváljuk a tanulókat arra, hogy különféle témakörökben bővítsék az ismereteiket. Nyelvi ismereteiknek köszönhetően érdeklődési körükbe tartozó minden témakörben elolvashatják az aktuális angol nyelvű információkat.
A Kumon-nál a tanulók jóval az évfolyamuk szintje felett tanulhatnak, de azzal a feltétellel, hogy önállóan teszik ezt.

Mi nem tanítunk, hanem tanácsokkal segítünk „a tanárt” megtalálni az anyagban. Számunkra a legelső az önálló tanulás elsajátítása, ez a Kumon módszer legfontosabb eleme.

Ha Önnek is fontos, hogy gyermeke önállóan tanuljon, akkor a Kumon módszer a legmegfelelőbb Önnek!

A KUMON angol program segít a tanulóknak az angoltanuláshoz való pozitív hozzáállás kialakításában. Az első beszélgetés során megállapításra kerülnek gyermeke aktuális képességei és ennek alapján – az életkortól függetlenül – megállapításra kerül egy megfelelő kezdőpont. 

Hallás utáni szövegértése fejlesztése érdekében gyermeke naponta mondatokat hallgat egy CD-ről és mellé nézi a segédkönyvet.

A nyelvvel történő napi szintű intenzív kapcsolat elmélyíti gyermeke szókincsét, a mondatszerkezetek ismeretét és ráhangolódik az angol nyelvre.

A nyomtatott útmutatások és szimbólumok gondos és figyelmes munkára ösztönzik gyermekét. Ezáltal fejlődik a koncentráció, növekszik a figyelem intervalluma és pozitív hozzááállás alakul ki a tanulás irányában, amelyet gyermeke kiválóan fog tudni hasznosítani az iskolában és minden élethelyzetben.

Az alapszókincs elsajátítása, a mondatszerkezetek elmélyítése és az esetleges hiányok pótlása után a program átfogó nyelvtani szintet kínál.

Az efelett lévő szinteknél a fókusz egyre inkább az olvasáson van. Ez egyszerű történetekkel és szövegekkel kezdődik és lépésről lépésre éri el az igényes irodalom eredeti nyelven történő olvasását.

A megfelelő kiejtés és a hallás utáni szövegértés, valamint olvasott szöveg  értése továbbfejlesztése érdekében a gyermek továbbra is naponta hallgat CD-t.

Kérdések által vezetve megtanul információkat kiszűrni a szövegből és elsajátítja a szöveg feldolgozásának magas szintű képességét.

A tanulók az angol program minden szintjén továbbfejlesztik azokat képességeiket, amelyeket az előző szinten szereztek meg. Ezáltal stabil tudást építenek fel és erősítik az önálló tanulásra irányuló képességeiket.

Milyen tartalmakat kínál a KUMON angol program?

A következő területekre kattintva megtudhatja, milyen témaköröket tartalmaz a KUMON angol program az egyes szinteken.

Bővebb információkért görgesd le

Hallgatás

A 7A, 6A és 5A szinteken a tanulók angol szavakat hallgatnak, majd utánozzák és maguk is kimondják ezeket. A CD által előirányzott tempó segít a koncentráció és egy jó munkaritmus kialakításában.

A 7A szinten a tanulók külön szavakat hallgatnak. A „dog” szó esetén a háttérben kutyaugatás, a „truck” szónál egy motor brummogása, stb. hallható, így az angol nyelvvel való első találkozás szinte ugyan olyan természetes lesz, mint az anyanyelv megtanulása.

Ez felkelti a kíváncsiságot és tanulási örömet ad. A 6A szinten jönnek az első számok, a színek, és további melléknevek, az 5A szinten a tanulók teljes mondatokat hallgatnak és ismétlik ezeket. A kiválasztási gyakorlatok során a hallgatáskor a megfelelő képre kell mutatniuk, ez fejleszti a hallásértést.

A CD-vel történő napi intenzív gyakorlás során a kezdő szintű gyermekek tapasztalati úton tiszta, érthető kiejtést sajátítanak el.

Olvasás és írás

A 4A, 3A, 2ª szinteken a kisgyermekek megtanulnak írni és olvasni, valamint kifejlesztenek egy gondos munkamódszert. Az idősebb tanulók itt biztosabbá válnak a helyesírásban és a kiejtésben.

Miután a tanulók a 4A szinten főleg szavakat gyakorolnak, a 3A szinten már szavakat írnak, míg a 2A szinten megtanulnak önállóan mondatokat írni. Elsajátítják az első korrekciós képességeket. Mind a három szinten szavak és képek vonalakkal történő összekötésével gyakorolják az olvasásértést.

A következő rész, amelyben bevezetést kapnak a mássalhangzókba, a magánhangzókba és a hangkombinációkba, annyira össze van hangolva az előzővel, hogy a tanulók alaposan el tudják sajátítani az írásmód és a kiejtés közötti különbségeket - és ezt minden érzékükkel gyakorolják: Naponta 2 hanganyagot hallgatnak meg a CD-ről, elismétlik ezeket és írás közben hangosan olvassák a szöveget.

A napi kommunikáció alapja

Az A, B és C szinteken a tanulók az angol nyelv azon egyszerű kifejezéseit és szófordulatait gyakorolják, amelyek igen hasznosak a hétköznapokban, pl. kívánság kifejezése, javaslat tétele. Előre meghatározott információk alapján mondatokat és kiegészítő párbeszédeket írnak. Ezáltal megjegyzőképességet, gondosságot és pontosságot tanulnak, valamint elsajátítják a példák alapján történő önálló tanulás képességét.

A tanulók felépítenek egy stabil szókincset és örömüket lelik a növekvő idegen nyelvű kifejezőképességükben. A későbbi szinteken tematizált mondatszerkezetek, melyeket az anyag intenzív használata jellemez, azaz a napi „nyelvi fürdő” - sok hallgatás, ismétlés, írás és felolvasás, már itt megjelennek. Az idegen nyelv kezd a mindennapok részévé válni.

Mondatszerkezet

A D, E és F szintek súlypontja a mondatszerkezeten van.

A tanulók az „építőkocka elv” szerint bővítik a mondatok önálló létrehozására irányuló képességeiket. Az írásbeli feladatok növekvő számával a tanulók fokozzák a kitartásukat. Az E szinten a tanulók bevezetés kapnak a múlt időbe, míg az F szinten megtanulják a kifinomult kifejezésmódokat olyan segédigék használatával, mint a „can”, a „may” és a „should”.

A példák utánzásával, sok szöveghallgatással és ismétléssel a tanulás továbbra is intuitív módon történik, de most már hosszabb párbeszédek használatával. Ezzel elsajátítják a szabad beszéd alapjait.

Az elolvasott rövid történetekre vonatkozó kérdések megválaszolásával a tanulók fejlesztik megjegyzőképességüket és megtanulnak célzottan rákeresni szöveghelyekre. Fejlesztik az olvasási képességeiket, de a részletek iránti érzéküket és az alaposságukat is.

Nyelvtan

Ezeken a szinteken szisztematikusan bevezetésre és megerősítésre kerül a nyelvtan. A tanulók magyarázatokkal és áttekintő táblázatokkal tudatosítják a nyelvtani szabályokat. A szerkezetek nagy részét az előző szinteken intuitív módon már begyakorolták, míg mások újak (pl. Past Progressive a G szinten; passzív, Present Perfect és Past Perfect a H szinten; a vonatkozó mellékmondatok, a feltételes mód a II, és a függő beszéd az I szinten).

A nyelvtani szerkezetek hatékony elsajátítása érdekében a tanulók ezeken a szinteken naponta 2 CD hanganyagot hallgatnak meg, ismételnek és olvasnak el hangosan a feldolgozás során.

Az olvasószövegek világszerte ismert tartalmak (pl. „Alice in Wonderland“, „Gulliver‘s Travels“, „Peter Pan“) amelyeket egy egységben foglalunk össze. A tanulók így elsajátítják, hogyan lehet egy szöveget lerövidíteni a legfontosabb információkra és kialakítják a lényeglátást.

Általános szövegértés

Miután a tanulók elsajátítottak egy stabil szókincset és a legfontosabb nyelvtani ismereteket, a J szinttől az olvasásértést fejlesztik tovább, amelynek során továbbra is intenzíven gyakorolják a nyelvtani elemeket (különösen a II. feltételes módot és a függő beszédet).

A J, K és L szintek szövegei olyan világirodalmi tartalmakból állnak, mint a „Pinocchio“, a „Treasure Island“, a „Oliver Twist“, de a tanulók különböző témakörökből származó szakszövegeket is olvasnak. A tartalomra vonatkozó kérdések megválaszolásával a tanulók intenzíven foglalkoznak a szövegekkel. Megtanulnak strukturáltan dolgozni a szövegekkel, információkat kiszűrni belőlük, első pillantásra kinyerni a legfontosabb információkat, valamint pontosan és alaposan megválaszolni kérdéseket.

Az olvasószövegek naponta CD-ről történő meghallgatásával a tanulók elsajátítják a szerkezeteket.

Eredeti szövegek olvasásértése

A program három legmagasabb szintje (M, N, O) szinte teljes mértékben neves szerzők eredeti elbeszéléseinek kivonatait tartalmazzák, pl. Anna Sewell („Black Beauty”), Roald Dahl („Matilda”), Richard Adams („Watership Down”), Helen Keller („The Story of my Life”), F. Scott Fitzgerald („The Curious Case of Benjamin Button”).

Ezeken a szinteken is kérdések segítik a szöveggel való intenzív foglalkozást és segítenek a tartalom és a szövegszerkezet feldolgozását. A tanulók fejlesztik olvasási képességeiket és megtanulják egy szó jelentésének kikövetkeztetését a szövegkörnyezetből.

A program Charles Dickens „Great Expectations” kivonatával fejeződik be. De a nyelvvel való foglakozás nem kell hogy abbamaradjon: A tapasztalatok azt mutatják, hogy a Kumon végzősök elvesztették angol szövegekkel szembeni félénkségüket és elolvassák azokat az angol szövegeket amelyek érdeklik őket, vagy amelyekre szükségük van.

Hogyan működik a KUMON?

A KUMON tanulói minden nap otthon dolgoznak a KUMON feladatokon, és hetente kétszer ellátogatnak egy oktatási központba. A napi munkaterhelés tantárgyanként körülbelül 30 perc, bár a tanulási időben eltérések fordulhatnak elő.

A tanulóközpontban való részvétel közben a tanulók a napi feladatlapokon dolgoznak, amely munkát az oktató és az asszisztensek csapata figyeli és vezeti. A tanulóközpontban töltött idő lehetővé teszi az oktató számára, hogy támogassa az Ön gyermekét munkájában, és biztosítsa annak biztonságos előrehaladását. A tanulóközpont látogatása során a tanulók átadják az otthon megoldott és megjelölt feladatokat, és hazaviszik a következő napokra a munkát a következő látogatásig.
Több mint 60 év tapasztalat

30 perc a KUMON-nál

Oktatási központ keresése
 

Szakképzett személyzet
322,58 Ft / naptól
1000+ oktatási központ Európaban