Hosszú távú tanulás

Programjaink

A Kumon matematikai és angol nyelvi programjai bármilyen korú és bármilyen képességű gyermeknek segítenek, hogy kiemelkedő teljesítményt nyújtsanak.

Célunk, hogy tanulóinknak megadjuk azokat az eszközöket, amelyekre szükségük van ahhoz, hogy élvezzék a tanulást, és tanulmányaik során jól boldoguljanak. Amint azt az Oktatáspolitikai Intézet által 2020-ban Angliában végzett független tanulmány is bizonyítja, a Kumon tanulói több mint egy évvel megelőzik az országos átlagot, és matematikai tudásuk az általános iskola végére több mint hat hónappal megelőzi társaikét.

Programjaink

Az alábbi tartalommal folytatott interakció az adott témával kapcsolatos bővebb információhoz juttatja

Válasszon programot
Válassza ki életkorát
A KUMON matematikaprogram
A KUMON matematika program a számtan alapjaival kezdődik, majd lépésről lépésre bevezeti a tanulókat az egyre bonyolultabb műveletekbe. A feladatokat számológép használata nélkül oldják meg.

A matematika program minden szintje az előző szinten elsajátított képességekre épít és stabil tudást és képességet biztosít a tanultak alkalmazására vonatkozóan.

Minden tanuló a számára megfelelő szinten csatlakozik a programhoz. A kezdőpont és a várható fejlődés egy ingyenes felmérő beszélgetésen kerül meghatározásra.
KUMON matematikaprogram 5 évesnél fiatalabb gyermekek számára
A matematika programunk színes és érdeklődést felkeltő feladatlapjainkkal, valamint az oktató támogatásával vezeti be a kisgyermekeket a számok világába.

 Az oktató arra ösztönzi a gyermekeket, hogy figyelmesen és körültekintően dolgozzanak. Ezáltal fejlődik a koncentráció, növekszik a figyelem intervalluma és pozitív hozzáállás alakul ki a tanuláshoz, amelyet kiválóan fognak tudni hasznosítani az iskolában és az élet más területein.

A gyermekek egyre közelebb kerülnek a matematikához és feladatlapjaink használatával kis lépésekben fejlesztik képességeiket. Csak akkor lépünk tovább, ha az aktuális téma feladatai már erőlködés nélkül folyékonyan mennek.
KUMON matematikaprogram 6 és 11 év közötti gyermekek számára
Matematika programunk a gyermek képességeitől függetlenül minden tanulót megtanít arra, hogy magabiztosan közelítse meg a matematika feladatokat és biztosítsa minden alapkészség teljes birtoklását, mielőtt a tanuló továbblépne a programban.

A matematikával való napi foglalkozás lehetővé teszi a tanuló számára, hogy egyre gyorsabban és gördülékenyebben oldja meg a feladatokat, ezáltal pedig pozitív és koncentrált megközelítést alakít ki a tanulás felé.

A KUMON oktató az életkortól függetlenül kiválasztja a megfelelő tanulási tartalmat a gyermeke számára. Ezáltal a gyermek pótolhatja az esetleges hiányokat és később akadályok nélkül, sokkal gyorsabban fog tudni haladni, mint hasonló korú társai.
KUMON matematika program 12 évesnél idősebb gyermekek számára
Matematika programunk segít a tanulóknak pozitívan megközelíteni a matematikát. Először az alapműveletekben található hiányokat pótolja, majd felépíti a szükséges készségeket, amelyek a korcsoport szintjének eléréséhez, majd annak meghaladásához szükségesek.

A KUMON oktató megmutatja a tanulóknak, hogyan tudják a feladatlapon található példák segítségével önállóan megoldani a matematikai feladatokat. Ezáltal olyan önálló, magabiztos tanulókká válnak, akik nekivágnak a kihívásoknak és az ismeretlen feladatoknak.

A KUMON tanulók életkoruktól és osztályuktól függetlenül a saját tempójukban haladnak. Ezáltal lehetőségük nyílik arra, hogy olyan komplex matematikai számításokba is belevágjanak, amelyek túlmutatnak az iskolai tantervükön.
Válassza ki életkorát
A KUMON angol program
A KUMON angol program lehetővé teszi a gyermekek számára, hogy természetes módon tanulják meg az angol nyelvet, mintha az anyanyelvük lenne. A tanulók a meglévő képességeik alapján egyénileg és az új tartalmakra nyitottan sajátítanak el kiváló kommunikációs képességeket és magas szintet érnek el eredeti angol nyelvű szövegek
megértésében.

Az egyedülálló, apró lépésekre bontott tananyagunk lehetővé teszi, hogy minden tanulóhoz egyénileg alkalmazkodjunk. Az önálló
tanulás elősegítése céljából, a gyermekek képességeit maximálisan
kihasználva, egy új nyelvnek az elsajátításával segítjük a további fejlődésüket.

A tanulás szavak, szószerkezetek egyszerű ismétlésével kezdődik és a nehézségi fok lépésről lépésre növekszik egészen az anyanyelvi
szövegek olvasásáig.

A tanulók azokra a képességeikre építenek, amelyeket az előző szinten sajátítottak el, így stabil tudást kapnak és a gyakorlatban is hasznosítani tudják a tanultakat. Tananyagunk minden szinten egy szövegkönyvet és anyanyelvi hanganyagokat tartalmaz, a tanulók ezekkel végzik el hatékonyan a napi feladataikat:

meghallgatják a hanganyagot és megismétlik, amit hallottak.

A KUMON angol programmal gyermeke arról a szintről indulhat, amelyik kényelmes számára. Ezt az egyéni kiindulási pontot egy ingyenes felmérőteszttel állapítjuk meg.
KUMON angol program 5 évesnél fiatalabb gyermekek számára
Az oktató először megfigyeli, hogy gyermeke miként reagál az angol hanganyagra és az egyszerű útmutatásokra. Így azonnal tudja hogyan lehet motiválni és fejleszteni gyermekét, még akkor is, ha nem rendelkezik előzetes ismeretekkel az angol nyelvben.

Gyermeke olyan angol dalokat ismételgetve tanul szavakat és mondatokat egy CD-ről, amelyek felkeltik a kíváncsiságát. Ezzel fejleszti a hallás utáni szövegértését. A tartalom megértést illusztrált segédkönyvek segítik. Gyermeke így szert tesz egy kezdő szókincsre teljesen természetes módon, az anyanyelv tanulásához hasonlóan sajátítja el mondatszerkezeteket. A nyomtatott útmutatások és szimbólumok gondos és figyelmes munkára ösztönzik a kicsiket. Ezáltal javul a koncentrálóképességük, növekszik a figyelem időtartama, valamint pozitív tanulási szokások alakulnak ki, amelyeket kiválóan fognak tudni hasznosítani az iskolában és az élet más területein is.

A továbbiakban gyermeke megtanul olvasni, írni, és alkalmassá válik a nyelvtan megértését szolgáló összetett tartalmak elsajátítására. Először meghallgatja a CD-n található szövegeket, az egyre nehezebbé váló szövegekkel fejleszti olvasási készségét és szövegértését. A szövegre
irányuló kérdések segítségével a gyermek kezdettől fogva megtanulja a feladatok önálló és magabiztos megközelítését és a szövegek
szakszerű feldolgozását.

A tanulók az angol program minden szintjén továbbfejlesztik azokat a képességeiket, amelyeket az előző szinten megszereztek. Ezáltal stabil tudást építenek fel.
KUMON angol program 6 és 11 év közötti gyermekek számára
Az első beszélgetés során feltérképezzük a tanuló aktuális képességeit ez alapján – az életkortól függetlenül – megállapításra kerül egy olyan
kezdőpont, amelynél gyermeke motiváltan kezdheti el a tanulást.

Gyermeke napi szinten egy CD-vel dolgozik, melyen lévő anyanyelvi hanganyagot elismétli és ezzel párhuzamosan használja a segédkönyv képeit, ezáltal fejleszti szövegértési képességét. A nyelvvel történő napi szintű intenzív kapcsolat - melyet sokszor „nyelvi fürdőnek” neveznek- az anyanyelv tanulásához hasonlóan teljesen természetes módon mélyíti el a gyermek szókincsét és a mondatszerkezetek ismeretét; kialakul a nyelv iránti érzékenység. A nyomtatott útmutatások és szimbólumok gondos és figyelmes munkára ösztönzik a gyermekét. Ezáltal fejlődik a koncentráció, növekszik a figyelem időtartama és pozitív attitűd alakul ki a tanulás irányába, amelyet kiválóan fog tudni hasznosítani az iskolában és az élet más területein is.

Ekkor a gyermek tudatosan készen áll a nyelvtani szerkezetek megértésére, amelyet összetett formában nyújtunk. Gyermeke később olyan szövegekkel foglalkozik, amelyeknek fokozatosan növekszik a hossza és a nehézsége. A program legmagasabb szintjén gyermeke már eredeti angol szövegeket olvas. Annak érdekében, hogy továbbfejlődjön a hallás utáni szövegértése, továbbra is naponta hallgat CD-t. Kérdések által megtanulja a szövegek megértését és feldolgozását. Megtanul információkat kiszűrni a szövegből és elsajátítja a szöveg kompetens feldolgozásának képességét.

A tanulók az angol program minden szintjén továbbfejlesztik azokat képességeiket, amelyeket az előző szinten megszereztek. Ezáltal stabil tudást építenek fel.
KUMON angol program 12 évesnél idősebb gyermekek számára
A KUMON angol program segít a tanulóknak az angol tanuláshoz való pozitív hozzáállás kialakításában és később a nyelv magabiztos
használatában.

A nyelvvel való napi kapcsolat során gyorsan fejlődik gyermeke nyelvtudása.

Az eltérő tudásterületekről származó szókészleteket tartalmazó komplex szövegek elemzése és értelmezése során a tanulók lehetőséget kapnak arra, hogy kialakítsák saját véleményüket az olvasottakról. Ez a képesség az élet minden területén alapvető.

Első lépésként az oktató egy beszélgetésben megállapítja gyermeke aktuális tudásszintjét és ez alapján - az életkortól függetlenül - rendelkezésre bocsátja a legalkalmasabb anyagot, így gyermeke a feladatokat kihívásnak fogja fel és örömét leli a példák alapján történő tanulásban és az önálló fejlődésben.

A tanulók az angol program minden szintjén továbbfejlesztik azokat képességeiket, amelyeket az előző szinten szereztek meg. Ezáltal stabil tudást építenek fel és erősítik az önálló tanulásra irányuló képességeiket.

Oktatási központ keresése

Szakképzett személyzet
322,58 Ft / naptól
1000+ oktatási központ Európaban

Mi a KUMON?

szakszerű útmutatás

+

kidolgozott módszer

+

önálló tanulás

tartós siker

=