Az angol program

Az angol program

A KUMON angol program célja, hogy motivációt tartson fenn és képességeket fejlesszen bármilyen típusú eredeti angol szöveg olvasásához és megértéséhez.

Tanulóink már 2 éves kortól megkezdhetik a tanulást. Életkoruktól és iskolai osztályuktól függetlenül, képességeik alapján tanulnak. Elsajátítják az önálló tanulás képességét, mellyel mindenki a saját tempójában haladhat. Csak akkor térünk át egy másik témakörre, ha a tanuló megértette az aktuális témát és biztonságosan mozog benne.

A tanulók egyéni kiindulási pontról kezdik meg a tanulást, melyet egy ingyenes felmérő beszélgetésen mérünk fel és határozunk meg.
 

Gyermekem...

A KUMON angol program lehetővé teszi a gyermekek számára, hogy természetes módon tanulják meg az angol nyelvet, mintha az anyanyelvük lenne. A tanulók a meglévő képességeik alapján egyénileg és az új tartalmakra nyitottan sajátítanak el kiváló kommunikációs képességeket és magas szintet érnek el eredeti angol nyelvű szövegek
megértésében.

Az egyedülálló, apró lépésekre bontott tananyagunk lehetővé teszi, hogy minden tanulóhoz egyénileg alkalmazkodjunk. Az önálló
tanulás elősegítése céljából, a gyermekek képességeit maximálisan
kihasználva, egy új nyelvnek az elsajátításával segítjük a további fejlődésüket.

A tanulás szavak, szószerkezetek egyszerű ismétlésével kezdődik és a nehézségi fok lépésről lépésre növekszik egészen az anyanyelvi
szövegek olvasásáig.

A tanulók azokra a képességeikre építenek, amelyeket az előző szinten sajátítottak el, így stabil tudást kapnak és a gyakorlatban is hasznosítani tudják a tanultakat. Tananyagunk minden szinten egy szövegkönyvet és anyanyelvi hanganyagokat tartalmaz, a tanulók ezekkel végzik el hatékonyan a napi feladataikat:

meghallgatják a hanganyagot és megismétlik, amit hallottak.

A KUMON angol programmal gyermeke arról a szintről indulhat, amelyik kényelmes számára. Ezt az egyéni kiindulási pontot egy ingyenes felmérőteszttel állapítjuk meg.

Szeretnék segíteni gyermekemnek, hogy...

A KUMON angol program segít a gyerekeknek koncentrációs képességek fejlesztésében. A CD tempója meghatározza a tempót és fenntartja az érdeklődést. A tartalomhoz illeszkedő aláfestő hangok felkeltik a gyermek kíváncsiságát. Az oktató megdicséri gyermekét, amiért ő tovább tud koncentrálni, és ez hozzájárul a koncentrációs képességek további javulásához. Gyermeke fokozatosan megtanul egyre hosszabban koncentrálni és egy dologra figyelni.
A KUMON-nál a diák azon a szinten dolgozik, amelyik a leginkább megfelel neki és ahonnan naponta előre tud lépni. Az oktató gondoskodik róla, hogy noha kis lépésekről van szó, a gyermek maga is felismerje ezeket az előrelépéseket a napi munka során. A „Sikerült!”, „Valami újat tanultam!” napi sikerélmények egyre több magabiztosságot adnak a tanulónak. Az oktatási központ oktatójának irányításával a program olyan pozitív tanulási élményt nyújt, amely lehetővé teszi gyermeke számára, hogy sikeres legyen nemcsak az angol nyelv tanulásában, hanem általában a tanulásban is.
Annak érdekében, hogy a tanulás örömteli legyen, a KUMON-nál fejlesztjük a tanulási élményt és a tanulási képességeket is. A CD mindennapos hallgatása és a segédkönyv olvasása során gyermeke megtanulja összekapcsolni a hangokat - később a szavakat és a mondatokat - az ábrákkal. Ennek során megtanul magabiztosan angolul olvasni és írni.

A KUMON biztos alapokat ad a jövőbeli sikeres tanuláshoz. A KUMONnal biztosíthatja, hogy gyermeke első tanulási tapasztalatai pozitívak legyenek és hogy elsajátítsa azokat az értékes képességeket, mint például a koncentráció, a problémamegoldó képesség és a kitartás, amelyekre a további fejlődéshez szüksége van.

Programunk nemcsak azt a célt szolgálja, hogy a kezdettől fogva egy igen pozitív hozzáállást alakítson ki a tanulás felé, hanem azt is, hogy megadja a gyermek számára azokat az alapokat, amelyekre egy magas szint eléréséhez szüksége van.

Az oktató először megfigyeli, hogy gyermeke miként reagál az angol hanganyagra és az egyszerű útmutatásokra. Így azonnal tudja hogyan lehet motiválni és fejleszteni gyermekét, még akkor is, ha nem rendelkezik előzetes ismeretekkel az angol nyelvben.

Gyermeke olyan angol dalokat ismételgetve tanul szavakat és mondatokat egy CD-ről, amelyek felkeltik a kíváncsiságát. Ezzel fejleszti a hallás utáni szövegértését. A tartalom megértést illusztrált segédkönyvek segítik. Gyermeke így szert tesz egy kezdő szókincsre teljesen természetes módon, az anyanyelv tanulásához hasonlóan sajátítja el mondatszerkezeteket. A nyomtatott útmutatások és szimbólumok gondos és figyelmes munkára ösztönzik a kicsiket. Ezáltal javul a koncentrálóképességük, növekszik a figyelem időtartama, valamint pozitív tanulási szokások alakulnak ki, amelyeket kiválóan fognak tudni hasznosítani az iskolában és az élet más területein is.

A továbbiakban gyermeke megtanul olvasni, írni, és alkalmassá válik a nyelvtan megértését szolgáló összetett tartalmak elsajátítására. Először meghallgatja a CD-n található szövegeket, az egyre nehezebbé váló szövegekkel fejleszti olvasási készségét és szövegértését. A szövegre
irányuló kérdések segítségével a gyermek kezdettől fogva megtanulja a feladatok önálló és magabiztos megközelítését és a szövegek
szakszerű feldolgozását.

A tanulók az angol program minden szintjén továbbfejlesztik azokat a képességeiket, amelyeket az előző szinten megszereztek. Ezáltal stabil tudást építenek fel.

Szeretnék segíteni gyermekemnek, hogy...

A KUMON angol program fejleszti gyermeke hallás utáni szövegértési-, olvasási-, beszéd-, és íráskészségeit. Először megtanítjuk az alapokat,
amelyekre a komplex szövegek olvasásához és megértéséhez szükség van. Az alapok megerősítése és az önbizalom fejlesztése érdekében a magasabb nehézségi szintre lépés előtt megállapítjuk, hogy gyermeke a program mely szintjén kezdje meg a tanulást.

A tanulók jobban fognak bízni képességeikben és minden nap megtapasztalják, hogy aznap is tanultak valami újat.
A KUMON angol programmal gyermeke hamar elérheti az első tanulási sikereit, pl. új szavakat tanulhat, vagy folyékonyan fel tud olvasni szövegeket. A programban való előrehaladással párhuzamosan nő a szövegek információtartalma és nehézségi foka, így gyermeke ezeket olvasva és megértve sikerélményre és önbizalomra tesz szert. A saját tudásban lelt öröm mellett gyermeke élvezni fogja a magasabb szinteken olvasott eredeti irodalmi műveket.

Általánosságban a KUMON felkelti az angol nyelven történő olvasás iránti érdeklődést. Gyermeke egyre több angol szöveggel fog foglalkozni és félénksége elmúlik, önbizalma ezáltal erősödik. Végzett tanulóink elmondták, hogy a program befejezése után is szívesen olvasnak angol nyelvű könyveket.
A sportoláshoz, vagy a zenéhez hasonlóan a KUMON lehetővé teszi a képességeiknek megfelelően dolgozó tanulók számára, hogy az életkoruk, vagy az iskolai osztályuk ne korlátozzák őket. Ha a gyermek jól ismer egy témát, otthonosan mozog benne, akkor továbbléphet a következő témakörre. Így azok a tanulók, akik készen állnak, foglalkozhatnak olyan komplex témákkal, amelyek meghaladják az iskolai szintjüket és továbbfejleszthetik képességeiket haladó szintre. A legfontosabb: A tanulók olyan képességre tesznek szert, hogy önállóan
dolgozzanak fel ismeretlen tartalmakat.

Az első beszélgetés során feltérképezzük a tanuló aktuális képességeit ez alapján – az életkortól függetlenül – megállapításra kerül egy olyan
kezdőpont, amelynél gyermeke motiváltan kezdheti el a tanulást.

Gyermeke napi szinten egy CD-vel dolgozik, melyen lévő anyanyelvi hanganyagot elismétli és ezzel párhuzamosan használja a segédkönyv képeit, ezáltal fejleszti szövegértési képességét. A nyelvvel történő napi szintű intenzív kapcsolat - melyet sokszor „nyelvi fürdőnek” neveznek- az anyanyelv tanulásához hasonlóan teljesen természetes módon mélyíti el a gyermek szókincsét és a mondatszerkezetek ismeretét; kialakul a nyelv iránti érzékenység. A nyomtatott útmutatások és szimbólumok gondos és figyelmes munkára ösztönzik a gyermekét. Ezáltal fejlődik a koncentráció, növekszik a figyelem időtartama és pozitív attitűd alakul ki a tanulás irányába, amelyet kiválóan fog tudni hasznosítani az iskolában és az élet más területein is.

Ekkor a gyermek tudatosan készen áll a nyelvtani szerkezetek megértésére, amelyet összetett formában nyújtunk. Gyermeke később olyan szövegekkel foglalkozik, amelyeknek fokozatosan növekszik a hossza és a nehézsége. A program legmagasabb szintjén gyermeke már eredeti angol szövegeket olvas. Annak érdekében, hogy továbbfejlődjön a hallás utáni szövegértése, továbbra is naponta hallgat CD-t. Kérdések által megtanulja a szövegek megértését és feldolgozását. Megtanul információkat kiszűrni a szövegből és elsajátítja a szöveg kompetens feldolgozásának képességét.

A tanulók az angol program minden szintjén továbbfejlesztik azokat képességeiket, amelyeket az előző szinten megszereztek. Ezáltal stabil tudást építenek fel.

Szeretnék segíteni gyermekemnek, hogy...

A KUMON angol program hangsúlya a haladó angol szövegek megértésén és a hatékony szóbeli és írásbeli angol kommunikáción van.

Gyermeke azonban nemcsak angolul tanul meg:
A KUMON módszer olyan általános képességeket is megtanít, mint a koncentráció, a kitartás, a gondos odafigyelés és a saját hibák ellenőrzésének és javításának képessége. A KUMONnal történő napi szintű tanulás ezáltal hozzájárul egy jó tanulási és munkabírási képesség kialakulásához, amelynek gyermeke az iskolában és később a munkában is hasznát fogja venni.
A KUMON angol program lehetővé teszi a tanulók számára az angol  olvasási-, és írásbeli képességeik fejlesztését. A program nincs semmilyen tantervnek alárendelve. A tanulók az anyanyelvi CD-k, szövegkönyvek és feladatlapok használatával egyéni képességeiknek megfelelően haladnak. Megtanulják a helyes kiejtést, bővítik szókincsüket és folyamatosan fejlesztik a szövegértési, valamint a mondat- és szövegalkotási képességeiket. Ezen készségek mellett fejlődik az emlékezet, a koncentráció, a kitartás, a gondosság és növekszik a kihívásokban lelt öröm is.

Számos szöveggel való munkavégzéssel motiváljuk a tanulókat arra, hogy különféle témakörökben bővítsék az ismereteiket. Nyelvi ismereteiknek köszönhetően érdeklődési körükbe tartozó minden témakörben elolvashatják az aktuális angol nyelvű információkat.
A KUMON programmal a tanulók jóval az évfolyamuk szintje felett tanulhatnak, de azzal a feltétellel, hogy önállóan teszik ezt.

Mi nem oktatunk, hanem megfigyeljük őket, hogy hogyan dolgoznak és segítünk nekik „a tanárt” megtalálni a feladatlapokban, amelyek támogatják őket az önálló tanulásban. Számunkra a legelső az önálló tanulás elsajátítása, ez a KUMON módszer legfontosabb eleme.

Ha Önnek is fontos, hogy gyermeke önállóan tanuljon, akkor a KUMON módszer a legmegfelelőbb Önnek!

A KUMON angol program segít a tanulóknak az angol tanuláshoz való pozitív hozzáállás kialakításában és később a nyelv magabiztos
használatában.

A nyelvvel való napi kapcsolat során gyorsan fejlődik gyermeke nyelvtudása.

Az eltérő tudásterületekről származó szókészleteket tartalmazó komplex szövegek elemzése és értelmezése során a tanulók lehetőséget kapnak arra, hogy kialakítsák saját véleményüket az olvasottakról. Ez a képesség az élet minden területén alapvető.

Első lépésként az oktató egy beszélgetésben megállapítja gyermeke aktuális tudásszintjét és ez alapján - az életkortól függetlenül - rendelkezésre bocsátja a legalkalmasabb anyagot, így gyermeke a feladatokat kihívásnak fogja fel és örömét leli a példák alapján történő tanulásban és az önálló fejlődésben.

A tanulók az angol program minden szintjén továbbfejlesztik azokat képességeiket, amelyeket az előző szinten szereztek meg. Ezáltal stabil tudást építenek fel és erősítik az önálló tanulásra irányuló képességeiket.

Milyen tartalmakat kínál a KUMON angol program?

A következő területekre kattintva megtudhatja, milyen témaköröket tartalmaz a KUMON angol program az egyes szinteken.

Bővebb információkért görgesd le

Hallás utáni szövegértés

A 7A, 6A és 5A szinteken a tanulók angol szavakat hallgatnak, majd a CD-vel együtt és önállóan is kimondják ezeket. A CD által előirányzott tempó segít a koncentráció és egy jó munkaritmus kialakításában.

A 7A szinten a tanulók szavakat hallgatnak. A „dog” szó esetén a háttérben kutyaugatás, a „truck” szónál egy motor brummogása, stb.
hallható, így az angol nyelvvel való első találkozás szinte ugyanolyan természetes lesz, mint az anyanyelv megtanulása.

Ez felkelti a kíváncsiságot és tanulási örömet ad. A 6A szinten jönnek az első számok, a színek, és további melléknevek, az 5A szinten a tanulók teljes mondatokat hallgatnak és ismétlik ezeket. A kiválasztási gyakorlatok során a hallgatáskor a megfelelő képre kell mutatniuk, ez fejleszti a hallás utáni szövegértést.

Az anyanyelvi CD-vel történő napi intenzív gyakorlás során a kezdő szintű gyermekek tapasztalati úton tiszta, érthető kiejtést sajátítanak el.

Olvasás és írás

A 4A, 3A, 2A szinteken a kisgyermekek megtanulnak írni és olvasni, valamint kifejlesztenek egy jól követhető, alapos munkamódszert. Az idősebb tanulók itt biztosabbá válnak a helyesírásban és a kiejtésben.

Miután a tanulók a 4A szinten főleg szavakat gyakorolnak, a 3A szinten már szavakat írnak, míg a 2A szinten megtanulnak önállóan mondatokat
írni. Elsajátítják az önellenőrzés képességét.

Mind a három szinten szavak és képek vonalakkal történő összekötésével gyakorolják az szövegértést.

A következő rész, amelyben bevezetést kapnak a mássalhangzókba, a magánhangzókba és a hangkombinációkba, annyira össze van hangolva
az előzővel, hogy a tanulók alaposan el tudják sajátítani az írásmód és a kiejtés közötti különbségeket - és ezt minden érzékükkel gyakorolják: Naponta 2 hanganyagot hallgatnak meg a CD-ről, elismétlik ezeket írásban, közben hangosan olvassák a szöveget.

A napi kommunikáció alapja

Az A, B és C szinteken a tanulók az angol nyelv azon egyszerű kifejezéseit és szófordulatait gyakorolják, amelyek igen hasznosak a
hétköznapokban, pl. kívánság kifejezése, javaslat tétele. Előre  meghatározott információk alapján mondatokat és kiegészítő párbeszédeket írnak. Ily módon fejlődik az emlékezőképességük,
figyelmük, mindemellett pontosságot tanulnak, valamint elsajátítják a példák alapján történő önálló tanulás képességét.

A tanulók felépítenek egy stabil, szilárd szókincset és örömüket lelik abban, hogy idegen nyelven is ki tudják fejezni magukat. A későbbi szinteken tematizált mondatszerkezetekkel találkoznak, melyeket az
intenzív használat jellemez, azaz a napi „nyelvi fürdő”, a hanganyag napi szintű hallgatása, ismétlése, írása és felolvasása. Az idegen nyelv
ezáltal a mindennapok részévé válik.

Mondatszerkezet

A D, E és F szintek súlypontja a mondatokalkotásán és felépítésén van.
A diákok az „építőkocka-elv” szerint tanulják a mondatok önálló alkotását. Az írásbeli feladatok növekvő számával párhuzamosan a
diákok kitartása növekszik. Az E szinten a tanulók megismerkednek a múlt idővel, míg az F szinten megtanulják a kifinomult kifejezésmódokat, olyan segédigék használatával, mint a „can”, a
„may” és a „should”.

A példák utánzásával, a CD hallgatásával és ismétlésével a tanulás továbbra is intuitív módon történik, de most már hosszabb párbeszédek
használatával. Ezzel sajátítják el a kötetlen beszéd alapjait.

Az elolvasott rövid történetekre vonatkozó kérdések megválaszolásával a tanulók fejlesztik emlékezetüket és megtanulnak célzottan rákeresni a szöveg bizonyos részeire. Fejlesztik szövegértési képességeiket, mindeközben egyre apróbb részleteket is meg tudnak figyelni,ezáltal munkavégzésük alaposabb lesz.

Nyelvtan

Ezeken a szinteken szisztematikusan bevezetésre és megerősítésre kerül a nyelvtan. A tanulók magyarázatokkal és áttekintő táblázatokkal
tudatosítják a nyelvtani szabályokat. A szerkezetek nagy részét az előző szinteken intuitív módon már begyakorolták,még más szerkezetekkel most ismerkednek meg. (pl. Past Progressive a G szinten; passzív, Present Perfect és Past Perfect a H szinten; a vonatkozó mellékmondatok, a feltételes mód és a függő beszéd az I szinten).

A nyelvtani szerkezetek hatékony elsajátítása érdekében a tanulók ezeken a szinteken naponta 2 CD-s hanganyagot hallgatnak meg, ismételnek és olvasnak el hangosan a feldolgozás során.

Az olvasásra szánt szövegek világszerte ismert művek (pl. „Alice in Wonderland, „Gulliver‘s Travels“, „Peter Pan“), amelyeket egy-egy
blokkban foglalunk össze. A tanulók így elsajátítják, hogyan lehet egy szöveget lerövidíteni a legfontosabb információkra, ezzel is fejlesztve a lényeglátást.

Általános szövegértés

Miután a tanulók elsajátítottak egy stabil, szilárd szókincset és a legfontosabb nyelvtani ismereteket, a J szinttől a szövegértést fejlesztik
tovább, amelynek során továbbra is intenzíven gyakorolják a nyelvtani elemeket (különösen a feltételes módot és a függő beszédet).

A J, K és L szintek szövegei olyan világirodalmi művekből állnak, mint a „Pinocchio“, a „Treasure Island“, a „Oliver Twist“, de a tanulók különböző
témakörökből származó szakszövegeket is olvasnak. A tartalomra vonatkozó kérdések megválaszolása során a tanulók intenzíven foglalkoznak a szövegekkel. Megtanulnak strukturáltan dolgozni velük, információkat kiszűrni belőlük, első pillantásra kinyerni a legfontosabb információkat, valamint pontosan és alaposan megválaszolni a kérdéseket.

Az olvasásra szánt szövegek naponta CD-ről történő meghallgatásával a tanulók elsajátítják a nyelvtani szerkezeteket.

Eredeti szövegek olvasásértése

A program három legmagasabb szintje (M, N, O) szinte teljes mértékben neves szerzők eredeti elbeszéléseinek kivonatait tartalmazzák, pl. Anna Sewell („Black Beauty”), Roald Dahl („Matilda”),
Richard Adams („Watership Down”), Helen Keller („The Story of my Life”), F. Scott Fitzgerald („The Curious Case of Benjamin Button”).

Ezeken a szinteken is kérdések segítik a szöveggel való intenzív munkát, a tartalom és a szövegszerkezet feldolgozását. A tanulók
fejlesztik olvasási képességeiket és megtanulják egy szó jelentésének kikövetkeztetését a szövegkörnyezetből.

A program Charles Dickens „Great Expectations” kivonatával fejeződik be. Ám a nyelvvel való foglalkozás nem kell hogy abbamaradjon: A
tapasztalatok azt mutatják, hogy a KUMON végzősök elvesztették angol szövegekkel szembeni félénkségüket és bátran olvassák
azokat az angol szövegeket, amelyek érdeklik őket, vagy amelyekre szükségük van.

Hogyan működik a KUMON?

A KUMON tanulók naponta otthon megoldanak egy KUMON feladatsort és hetente kétszer ellátogatnak egy KUMON oktatási központba. Ott leadják az otthon megoldott feladatokat és új feladatokat kapnak, amelyeket a következő
személyes találkozásig oldanak meg.

A napi feladatok megoldásához szükséges idő tantárgyanként kb. 30 perc, de ez személyenként változhat. Az oktatási központban a tanulók az oktató hol intenzívebb, hol kevésbé intenzív felügyelete mellett oldják meg a feladataikat. Az
központban eltöltött idő alatt az oktató szükséges mértékben támogatja a tanulókat, mellyel biztosítja számukra a megfelelő haladást.
Több mint 60 év tapasztalat

30 perc a KUMONnál

Oktatási központ keresése

Kérjük adja meg az irányítószámot és a helyszínt Keresés

Szakképzett személyzet
322,58 Ft / naptól
1000+ oktatási központ Európaban